Nirvana_Pištoljević.jpg

Dr.sci. Nirvana Pištoljević je transdisciplinarna naučnica. Završila je psihologiju, te  kroz tri magisterija, usavršila se iz oblasti opšteg i specijalnog obrazovanja, primjenjene analize ponašanja i biheviorizma. Doktorirala je na Kolumbija Univerzitetu u Njujorku, gdje i predaje proteklih 10 godina na postdiplomskim studijima na odjelu primjenjenih nauka i učenja. Izvršna je direktorica EDUS-Edukacija za sve. U partnerstvu sa vladinim i nevladinim sektorom, već dugi niz godina kroz EDUS pored direktnog rada sa stotinama mališana sa poteškoćama u razvoju, razvija metode i alate za ranu detekciju i intervenciju, te sprovodi treninge i inicira kreiranje servisa za djecu širom BiH. EDUS takođe kontinuirano radi na uspostavi i podršci sistema detekcije i intervencije u zemljama regiona, Evrope i šire. Dr. Pištoljević je visoko rangirana stručnjakinja i naučnica u sistemu CABAS® kao i pozivani predavač i autor u svijetu iz oblasti obrazovanja, psihologije, bihevioralnih nauka, e-učenja, ranog razvoja i razvoja govora. Njeni trenutni istraživački interesi uključuju razvoj naučno validiranih sistema detekcije i intervencije u ranom djetinjstvu, razvoj modela i taktika u učenju i podučavanju, bihevioralnu procjenu, opservaciono učenje, inkluziju, edukaciju edukatora, IT u učenju. Uz viziju ostvarivanja punog potencijala svakog djeteta, ova misija ju je vodila radu sa djecom, edukatorima, pedijatrima, psihijatrima i stručnjacima u srodnim oblastima koji pokušavaju razviti transdisciplinarni pristup djetetu. Prošlogodišnja je predsjednica Bosanskohercegovačko-američke akademije umjetnosti i nauka (BHAAAS), u okviru koje je proteklih 11 godina organizirala najveću multidisciplinarnu naučnu konferenciju na Balkanu.

Profesorica iz oblasti primjenjenih nauka i učenja na Kolumbia Univerzitetu,

Izvršna direktorica EDUS-Edukacija za sve

Dr.sci. Nirvana Pištoljević

Eldin_Džanko.jpg

Mr. Eldin Džanko obnaša funkciju koordinatora za naučno-istraživački rad pri EDUS-Edukacija za sve koju preuzima nakon višegodišnjeg iskustva u direktnom radu sa djecom sa razvojnim kašnjenjima/poremećajima u EDUS učionicama. Tokom akademskog školovanja stekao je titulu magistra psihologije na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ i magistra primijenjene analize ponašanja (Applied Behaviour Analysis, A.B.A.) na Univerzitetu u Parmi, nagrađenim sa Summa cum laude. Njegova istraživačka interesovanja obuhvataju razvoj validiranih mjernih instrumenata za praćenje ranog razvoja i detekciju razvojnih kašnjenja/poremećaja, razvoj validiranih instrumenata za detekciju simptoma poremećaja autističnog spektra, kreiranje protokola za unaprjeđenje predgovorničkih i govorničkih vještina, razvoj i unaprjeđenje obrazovnog i zdravstvenog sistema rane detekcije i intervencije, te istraživanja uticaja faktora rizika po razvoj djece rane dobi. Višegodišnji je saradnik na UNICEF projektima unaprjeđenja sistema za rani rast i razvoj u Bosni i Hercegovini i Palestini (State of Palestine), pri čemu obnaša ulogu koordinatora, trenera i supervizora stručnjaka iz sektora zdravstva, obrazovanja i socijalne skrbi. U EDUS učionicama, također obnaša ulogu supervizora i trenera edukatora. Naučne radove skupa sa saradnicima redovno prezentira na nacionalnim i internacionalnim naučnim konferencijama iz oblasti obrazovanja, psihologije i zdravstva.

Koordinator za naučno-istraživački rad u EDUS-Edukacija za sve

Mr.Eldin Džanko

Dr. med. Smail Zubčević (1958 - 2017)

Neuropedijatar 

Smail Zubčević je rođen 12.-og aprila 1958 godine u Sarajevu gdje završava svoje osnovno i srednje obrazovanje. Nakon završetka studija medicine 1984. godine na Univerzitetu u Sarajevu stiče bogato profesionalno iskustvo radeći na Univerzitetskom kliničkom Centru u Sarajevu na odjelu klinike za Neurohirurgiju, Domu zdravlja “Vogošća”, te skoro tri decenije od 1989 godine na Pedijatrijskoj klinici u Sarajevu. Specijalizaciju iz oblasti pedijatrije završava 1996 godine, a subspecijalizaciju iz oblasti Neuropatije, Epileptologije i kliničke elektroencefalografije u period od 1996 do 1999. U period od 1997 do 1999 godine boravio je u Belgiji, Južnoj Karolini, Italiji, Austriji i Sloveniji doedukujući se u oblasti neuropedijatrije. 2006. godine završava doktorski studij na Univerzitetu u Sarajevu na temu „Incidencija epilepsije među pedijatrijskom populacijom“. Preko 150 publikovanih naučnih radova te oko 20 publikovanih knjiga rangirali su ga u grupu vodećih neuropedijatara u Evropi. Aktivno se bavio naučnim istraživanjima iz oblasti neuroloških poremećaja i poremećaja razvoja kod djece, te učestvovao na mnogobrojnim internacionalnim konferencijama gdje je prezentirao svoje radove. Bio je osnivač i predsjednik udruženja dječijih neurologa Bosne i Hercegovine kao i član Evropskog neuropedijatrijskog udruženja, Američke akademije za cerebralnu paralizu i razvojnu medicinu, kao i član Europske Akademije za dječije poteškoće. Radio je kao docent na Medicinskom fakultetu u Sarajevu iz oblasti pedijatrije, te kao naučni saradnik i praktičar godinama prije njegove smrti (2017) pomagao rad EDUS-a, roditelje i djecu sa poteškoćama u razvoju.